Thiết bị phát hiện chất nổ và ma túy cầm tay

DUOSCAN™ là thiết bị phát hiện chất nổ, ma túy và vật liệu cầm tay chắc chắn, có thể phát hiện được ở chế độ hạt và chế độ hơi.

Yêu cầu báo giá