Ống nhòm nhiệt gắn súng

Thiết bị phát hiện nhiệt gắn với vũ khí có tất cả các tính năng của các hệ thống khác cộng với khả năng được sử dụng như một vũ khí có tầm nhìn nhiệt chuyên dụng.

Yêu cầu báo giá