Hệ thống thu thập và phân tích dữ liệu máy tính

Là công cụ phân tích hiệu quả khối lượng lớn dữ liệu, nhanh chóng nhận biết và xác thực chứng cứ nào quan trọng nhất đối với cuộc điều tra.

Yêu cầu báo giá