Giới thiệu dịch vụ

Chúng tôi phục vụ khách hàng doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới trong việc nghiên cứu thị trường Việt Nam và đánh giá khả năng và tư vấn chiến lược tiếp cận thị trường nội địa Việt Nam. Cho mỗi dự án tham gia, chúng tôi tập hợp đội ngũ chuyên gia trong ngành và lĩnh vực kinh doanh của khách hàng. Bất kể thách thức và giới hạn thông tin, chúng tôi đưa ra đánh giá và các bước trong chiến lược tiếp cận hiệu quả để giới thiệu và mở rộng kinh doanh các sản phẩm đối tác tại Việt Nam.

Case Study

[casestudy name="Case study 01" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 02" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 03" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 04" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 05" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"] [casestudy name="Case study 06" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/logo.pdf"]