Thiết bị kiểm tra ma túy chất nổ cầm tay công nghệ Raman

Thiết bị phân tích nhanh thuốc, chất nổ và thuốc cho kết quả chính xác.

Yêu cầu báo giá