Thiết bị dò ma túy cầm tay

TacticID-N có tiêu chuẩn hoàn thiện với 1,000 chất. Ngoài ra người dùng có thể liên tục cập nhập thư viện để máy móc có thể kiểm tra các chất mới nhất.

Yêu cầu báo giá