Giới thiệu dịch vụ

Chúng tôi là đại diện Việt Nam của công ty tư vấn rủi ro toàn cầu ControlRisk có trụ sở tại Anh Quốc, hoạt động trên 37 quốc gia và cung cấp dịch vụ tư vấn rủi cho cho 98% công ty Forbes500. Mạng lưới tài nguyên của ControlRisk cho phép chúng tôi cung cấp đánh giá chính xác và tư vấn về rủi ro chính trị, bảo mật và an ninh ở mọi nơi trên thế giới. Mạng lưới này gồm các chuyên gia từ nhiều lĩnh vực có đóng góp riêng biệt trong giải pháp tư vấn khách hàng.

Case Study

[casestudy name="GIỚI THIỆU DỊCH VỤ CONTROL RISK" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/Giới-thiệu-công-ty-Control-Risks-_VIE.pdf"] [casestudy name="RỦI RO NGÂN HÀNG" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/Brochure-Cyber-Security.pdf"] [casestudy name="ACTORS AND TARGETS" download="http://dntic.com/wp-content/uploads/2017/03/Cyber-threat-actors-and-targets-V2.pdf"] [casestudy name="CYBER INTELLIGENT" download= "https://www.youtube.com/embed/11lkfVN36xI"] [casestudy name="WHAT ACTION SHOULD BE DONE IF BEING ATTACKED? " download="https://www.youtube.com/embed/5ucLxyVtIL8"] [casestudy name="HOW SHOULD I PREPARE FOR CYBER CRISIS?" download="https://www.youtube.com/embed/ZyL2b7LzTSM"]